THEGREATRESET

Win a Ferrari Click HERE

Rotterdam Coolsingel Wat een Shitshow veroorzaakt door de WEF KLIEK - Brandhaard

Rotterdam Coolsingel Wat een Shitshow veroorzaakt door de WEF KLIEK

Rotterdam, Coolsingel: Wat een shitshow.

Met dank aan Dutch Digger News

Er zijn dus mensen die vinden dat je: – anderen mag dwingen tot vaccinatie. – massaal mag discrimineren in Nederland – vervolgens 10 keer gericht mag schieten op mensen die daar tegen protesteren.

Kinderpedofielen afschermen. Ouders in toeslagenaffaire volledig vermorzelen. MH17 in de doofpot stoppen. Geneesmiddelen Ivermectine, chloordioxyde en HCQ verbieden want we moeten ziek worden van vaccins. 2g invoeren, burgers uitsluiten die niet vaccineren ontslag op hun dak sturen ontslaan zonder een uitkering. En dan blijven ze volhouden dat je in een vrij land woont. Ministers, politie, ME, Romeos, Media, praatprogramma’s hebben het bloed aan hun handen.

NCTV { Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid} is niet haar taak aan het uitvoeren, maar is er om de zittende macht te beschermen en de misdaden van de WEF KLIEK te ondersteunen. Een soort van Gestapo.

Straks als de eerste kinderen overlijden door de NIET experimenteeel goedgekeurde serums gaat de hele pleuris nog verder los.

De schuldigen HIERONDER

WEF KLIEK

Afgelopen nacht in Rotterdam, ging het los. Vandaag Parijs, Oostenrijk, Brisbane Australie, Italie volgen vandaag

Oostenrijkse politie begint het ook langzaam te snappen


Mensen kwamen bijeen na de zoveelste provocatie van het regime. De rek is er uit, de maatregelen zijn tirannie. Nu lezen we over hoe de politie werd overvallen en zich genoodzaakt voelde zich te verweren. Kranten schrijven over onacceptabel. Dit is een grens over, dit moet stoppen etc etc.

Veel is nog onduidelijk, maar we zien hier duidelijke patronen.

1. Er waren veel meer mensen bij elkaar dan de politie had verwacht.
2. Er was een grimmige sfeer, vuurwerk afsteken etc.
3. de sfeer was niet onderling grimmig, de politie zelf was de trigger.
4. Politie was slecht voorbereid. Later bleek ook slecht getrained.
5. Het optreden van de politie is 1 dimensionaal, luisteren en anders klappen en zelfs 10 keer geschoten..
6. De menigte sloeg terug, politie raakte in paniek
7. De beer is los, binnenstad werd overgenomen, politie moet vluchten.
8. Wederom 1 dimensionaal optreden i.p.v. strategische terugtrekken en hergroeperen.
9. Confrontatie waarbij de politie gericht schiet, alle opschalings-stappen worden overgeslagen.
10. Paniek breekt uit, chaos wordt groter, een totaal fiasco dreigt.
11. Politieauto’s met cameras mkjen beelden. Verboden bij de wet op de privacy
12. MEDIA Framing omdat de NOS klauwen vol met geld verdiend aan de media spotjes 400 stuks deze week en 10.000’en minuten op de radio die allang niets meer brengen omdat de verantwoordelijke reclameburo’s het ook niet meer weten maar de 15% provisie die men verdiend aan de spotjes toch wel lekker zijn. Geen bedrijf die zegt: “Ik wil geen bloed aan mijn handen”

Nog steeds geen bedrijven die zich keren tegen 2g en verplichte vaccinatie. De werkgevers moeten zich diep schamen.

Het optreden van de politie in Rotterdam is waarschijnlijk het slechtste optreden tot nu toe. Ligt de fout dan helemaal daar? Wij hebben het sterke vermoeden dat NCTV en agent provocateurs dit planden. De stapels stenen, het aanzetten van de eerste rellen, maar vooral de slechte informatie waarmee de politie werd voorzien vooraf.

NCTV voert een destabilisatie agenda uit, duidelijk is dat we met een terreurbeweging te maken hebben. Dit beeld komt ook naar voren uit de 1000 pagina’s WOB verzoeken die wij hebben gedaan bij meerdere veiligheidsdiensten. Op zijn best heeft de NCTV zich op de verkeerde groepen gericht, namelijk de politieke tegenstanders van het regime, daarmee is de NCTV niet haar taak aan het uitvoeren, maar vooral de zittende macht te beschermen en de misdaden te ondersteunen.

Op zijn slechts zien we een herhaling van de avondklok rellen, waar de NCTV een zeer bedenkelijke rol speelde in nauwe samenwerking met social media. Vanuit de militaire inlichtingendienst zien we dat de NCTV diensten probeert te recruteren voor haar clandestiene en zeker niet legale operaties. Deze WOB verzoeken zijn ook bij de politie neergelegd, daar geen antwoord, dat bevestigd het vermoeden dat de politiedienst wel heeft toegehapt en meedoet aan clandestiene operaties van infiltratie, intimidatie, informatie verzameling en verdachtmaking van politieke tegenstanders.

Nu kreeg de politie het lid op de neus NCTV speelde opzettelijk verkeerde informatie door waardoor de politie achter de feiten aanrende, met de agent provocateurs nog wat olie op het vuur en daarmee lukte het eindelijk om te escaleren en de weg vrij te maken voor harder ingrijpen. Helaas zijn er slachtoffers gevallen, deze zijn vermoord door de staat, dat is verschrikkelijk net als de 1000den die inmiddels bezweken zijn aan het medisch serum experiment. Inmiddels minimaal 560.000 wereldwijd.

Hiermee wordt de oorlog tegen het volk zichtbaar en tastbaar. Natuurlijk schreeuwt  iedere burgermen moord en brand en wordt iedereen opgeroepen om ‘afstand te nemen’ van het geweld.

De harde realiteit is dat we na ruim 1,5 jaar hebben gezien dat er geen democratische weg is, dat de rechtsstaat kapot is en dat de politie en media aan de verkeerde kant staan en niet het volk beschermt tegen de macht, maar juist de macht tegen de burger. Zelf kies ik niet voor geweld, daarmee geef je het regime juist een troefkaart, maar vraag mij niet afstand te nemen van mensen die hun leven geven voor onze vrijheid.

Het recht op verzet is een universeel mensenrecht. https:// nl. wikipedia. org/wiki/Recht_van_opstand en zelgfverdediging. Sommigen maken daar op een andere manier gebruik van. Zelf hoop ik dat mensen de kalmte kunnen bewaren en inzien dat deze strijd lang is en dat geweld niet de oplossing gaat brengen.

Het wordt een lange winter, zorg goed voor elkaar, geef de moed niet op, rug recht, hoofd koel en het hart warm.

Rotterdam, Coolsingel: Wat een shitshow.

Last night in Rotterdam, my city, things went wild.

People gathered after the umpteenth provocation of the regime. The stretch is out, the measures are tyranny. Now we read about how the police were robbed and felt compelled to defend themselves. Newspapers write about unacceptable. This is crossing a border, this has to stop etc etc.

WEF, HUGOLIEGT

Much is still unclear, but we see clear patterns here.

1. There were many more people together than the police expected.
2. There was a grim atmosphere, setting off fireworks etc.
3. the atmosphere was not grim among themselves, the police themselves were the trigger.
4. Police were ill-prepared. Later it turned out also poorly trained.
5. The action of the police is 1 dimensional, listen and clap differently.
6. The crowd hit back, police panicked
7. The bear is loose, the city center has been taken over, the police have to flee.
8. Again 1 dimensional action instead of strategic withdrawal and regrouping.
9. Confrontation in which the police shoot in a targeted manner, all scaling up steps are skipped.
10. Panic breaks out, chaos enlarges, a total fiasco threatens.

The police action in Rotterdam is probably the worst action to date. Is the error all there? We strongly suspect that NCTV and agent provocateurs planned this. The piles of stones, the initiation of the first riots, but especially the bad information with which the police was provided in advance.

NCTV is carrying out a destabilization agenda, it is clear that we are dealing with a terrorist movement. This picture also emerges from the 1000 pages of WOB requests that we have made to several security services. At best, the NCTV has targeted the wrong groups, namely the political opponents of the regime, thus the NCTV is not carrying out its task, but above all to protect the incumbent and support the crimes.

At its worst, we see a repeat of the curfew riots, where the NCTV played a very questionable role in working closely with social media. From the military intelligence we see that the NCTV is trying to recruit services for its clandestine and certainly not legal operations. These WOB requests have also been submitted to the police, there is no answer, which confirms the suspicion that the police service did intervene and participate in clandestine operations of infiltration, intimidation, information gathering and suspicion of political opponents.

Now the police got the member on the nose NCTV deliberately passed on misinformation causing the police to chase after the facts, with the agent provocateurs adding some fuel to the fire and with that it finally managed to escalate and clear the way for tougher intervention . Unfortunately, there have been victims, these have been murdered by the state, which is terrible, just like the 1000s who have since succumbed to the medical experiment.

This makes the war against the people visible and tangible. Of course people scream bloody murder and everyone is called upon to ‘distance’ from the violence. The harsh reality is that after more than 1.5 years we have seen that there is no democratic path, that the rule of law is broken and that the police and media are on the wrong side and do not protect the people from power, but rather the power. against the citizen. I myself do not opt for violence, in doing so you give the regime a trump card, but do not ask me to distance myself from people who give their lives for our freedom.

The right to resist is a universal human right. https:// en wikipedia. org/wiki/Recht_van_opstand Some use it in a different way. Personally, I hope that people can keep calm and realize that this struggle is long and that violence will not solve the problem.

It’s going to be a long winter, take care of each other, don’t give up, straighten your back, keep your head cool and your heart warm.

Rotterdam, Coolsingel: Wat een shitshow.

Geef een reactie

Gaat u emigreren open dan een FOREXACCOUNT

Football WaterPolo Billiard Badminton Cycling eSports Ajax PSV Eindhoven Utrecht WillemII Feyenoord Vitesse Twente Heerenveen AZ Cambuur NEC Heracles GoAhead Eagles Fortuna Sittard RKC Waalwijk Groningen Sparta Zwolle Volendam Excelsior Graafschap Emmen JongAZ Roda DenHaag Eindhoven JongAjax Venlo JongUtrecht Telstar MVV Helmond NAC Den Bosch JongPSV TOPOss Almere Dordrecht

%d bloggers liken dit:

Copyright © 2021 - 2022 Brandhaard FORZA Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud die op deze site wordt geplaatst, is commentaar of mening en wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Brandhaard FORZA is niet verantwoordelijk voor inhoud geschreven door bijdragende auteurs. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor educatieve en amusementsdoeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies van welke aard dan ook. Brandhaard FORZA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of misbruik van dit materiaal. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en de voorwaarden die op deze site worden gepubliceerd. Alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en servicemerken die op deze site worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.